top of page

Algemene Voorwaarden


1.    Toepasselijkheid


Welkom op de website van Hoorens Projects Gelieve deze site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Hoorens Projects, door te lezen. Zodra u browser, de website bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met onze voorwaarden akkoord gaat, maakt u dan a.u.b. geen verder gebruik van deze site.
Hoorens Projects behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De klant zal bijgevolg zelf dienen na te gaan of veranderingen hebben plaatsgevonden.
Het feit dat de klant de huidige voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van hun toepassing.


2. Inhoud van de site


Alle producten die door Hoorens Projects worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Hoorens Projects streeft ernaar de informatie op deze site zo actueel mogelijk te houden, maar kan niet garanderen dat de weergegeven informatie altijd volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Hoorens Projects de informatie op deze site omtrent producten en diensten regelmatig aanpassen.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, levertermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen via het telefoonnummer 0491640983 of via mail naar info@hoorensprojects.be.
Hoorens Projects geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of via e-mail contact opnemen met Hoorens Projects. Wij zullen u dan zo snel mogelijk verder van dienst zijn. Aan de op deze site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend.
Hoorens Projects behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren. Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 

3. Over onze prijzen


De vermelde prijzen zijn altijd inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten (tenzij anders vermeld). Hoorens Projects kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele typografische of fotografische fouten.

 

4. Reservaties & voorraad


Van zodra u een bestelling plaatst bij Hoorens Projects, zetten wij de goederen voor u in reservatie. Indien wij uw betaling niet ontvangen hebben binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling, worden de goederen terug vrijgegeven en wordt uw bestelling geannuleerd.
Goederen kunnen ook na afspraak worden afgehaald te Moorsele. Indien u de goederen niet binnen de 5 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling kan afhalen, dient u om uw reservatie te behouden, het totaalbedrag integraal te voldoen via overschrijving.
Alle producten op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Hoorens Projects kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een product.
 

5. Betaling


Betaling gebeurt altijd op voorhand of uiterlijk bij afhaling van de goederen te Moorsele.
U kan ervoor opteren om vooraf te betalen via overschrijving. Van zodra Hoorens Projects uw betaling heeft ontvangen, gaan we over tot levering of nemen we terug contact met u op om een afspraak te beleggen voor het afhalen van de goederen te Moorsele.
U kan ook online betalen via de mogelijkheden op de site. De online betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een secure server. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Hoorens Projects in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.
U kan ook contant (cash) betalen te Moorsele bij afhaling van de bestelde artikelen.
Chèques of andere betaalmiddelen worden niet aanvaard.
 

6. Bedenktijd consumenten, herroepingsrecht of verzakingsrecht


De consument kan van zijn aankoop afzien binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
U dient ons dan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te verwittigen. Eveneens dient u het artikel terug te bezorgen binnen de 14 kalenderdagen op ons postadres. Uiteraard moet alles in perfecte staat, compleet en in de originele en onbeschadigde verpakking terugkomen. De goederen mogen niet gebruikt zijn en moeten bijgevolg klaar zijn voor verkoop. De kosten en het risico van verzending zijn integraal ten laste van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet in ontvangst genomen. Hoorens Projects stort uw geld terug na controle van de staat van de goederen (d.i. de betaalde som min transportkosten).
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Hoorens Projects zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Hoorens Projects behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Hoorens Projects of de leverancier van het product) is beschadigd.
Wanneer uw betaling gecrediteerd moet worden, zal dit altijd binnen de veertien dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling gebeuren. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
Het verzakingsrecht is enkel van toepassing op consumenten. Een consument is iedere natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing op natuurlijke- of rechtspersonen die de producten van Hoorens Projects aankopen voor beroepsdoeleinden. Het herroepingsrecht (of verzakingsrecht) geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (bv. bedrukte vouwtenten).
 

7. Garantie


Alle vouwtenten en partytenten dienen binnen de 10 dagen na ontvangst te worden opgesteld en te worden gecontroleerd. Na deze periode vervalt de fabrieksgarantie, daar er te veel invloeden van buitenaf zijn, bv. weersomstandigheden, onvoldoende verankering, wijze en plaats van opslag, ...
Om een beroep te doen op de garantie, moet u een aankoopbewijs kunnen voorleggen. U wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor producten die online werden aangekocht en bij u thuis zijn afgeleverd, dient u telefonisch op het nummer 0491640983 of via mail naar info@hoorensprojects.be contact op te nemen en dient u het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan Hoorens Projects.
Bij vaststelling van een gebrek dient u Hoorens Projects zo snel mogelijk in te lichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 10 dagen na vaststelling gemeld te worden.
De garantie dekt geen schade die wordt veroorzaakt door ondeskundig gebruik van de goederen door de klant (bv. tent permanent opstellen, tent opstellen bij hevige stormweer, vochtige opslag, onvoldoende verankering...) en schade door weersomstandigheden (bv. wind- en stormschade, hevige regenval, sneeuw die op het dak blijft liggen...). Indien bij aankoop blijkt dat de tent defect/beschadigd is, heeft u recht op een nieuw product of op een herstelling indien mogelijk. De rechten van consumenten betreffende de gebreken van een nieuw product zijn onderworpen aan een verjaringstermijn van 2 jaar, terwijl de verjaringstermijn voor zakelijke klanten 1 jaar bedraagt, vanaf het moment van de levering van de goederen bij de klant.
 

8. Klachten


De klant is verplicht om de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan info@hoorensprojects.be te melden. Klachten betreffende leveringen dienen binnen 10 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (of per e-mail) aan ons gedaan te worden en dit steeds samengaand met een foto waarop de datum van het nemen duidelijk zichtbaar is. Indien tijdig is gemeld en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen we tegen teruggave van de geleverde goederen crediteren. Het te crediteren bedrag is exclusief de verzendingskosten, want de kosten van verzending naar Hoorens Projects zijn geheel voor de klant.

 

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid


Hoorens Projects is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site.
Hoorens Projects is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Hoorens Projects bestelde artikelen.
 

10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter


Hoorens Projects beheert en onderhoudt de sites van Hoorens Projects vanuit haar kantoren in Moorsele. Op (het gebruik van) de website en alle transacties met Hoorens Projects, ,is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard dan ook, ook deze die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Kortrijk. Als u vanuit een ander land deze site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving.
Met uitzondering van de historische informatie die op deze site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan derhalve onzekerheden bevatten.

 

11. Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere door u ter beschikking gestelde informatie


U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze site stuurt of op andere wijze aan Hoorens Projects ter beschikking stelt, eigendom van Hoorens Projects worden en blijven.
Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.
 

12. Bescherming van persoonlijke gegevens


Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een levering. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op schriftelijk verzoek (via de post of mail naar info@hoorensprojects.be) kan u de door ons geregistreerde gegevens inzien en wijzigen. We reageren binnen de 14 dagen op uw vraag. Hoorens Projects zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn/haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. Indien u geen mailingen meer van ons wenst te ontvangen, kan u dit altijd aangeven. Uw persoonlijke gegevens worden tijdens het bestel- en betaalproces via SSL-codering beveiligd en niet aan derden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

 

13. Herziening van gebruiksvoorwaarden


Hoorens Projects is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien. Indien één of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, zal het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze site onverminderd van kracht blijven. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijnde voorwaarden kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.

bottom of page